Header image

B&W stellen hogere grenswaarde geluid vast voor uitbreiding

BORCULO - Burgemeester en wethouders hebben voor 234 woningen in Borculo een hogere grenswaarde voor het geluid vastgesteld. De hogere grenswaarden zijn nodig voor de vaststelling van het bestemmingsplan Borculo, FrieslandCampina Domo 2013'. Zoals bekend wil FrieslandCampina Domo een nieuwe melkpoederfabriek bouwen en haar bestaande fabriek uitbreiden.

Tegen het ontwerp-besluit geluid zijn 18 zienswijzen ingediend. Deze zijn beoordeeld maar geven geen aanleiding om het besluit te wijzigen.

In de Wet geluidhinder (Wgh) staat dat een besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden moet worden genomen voordat het bestemmingsplan wordt vastgesteld. De beroepsprocedure voor het besluit loopt parallel met de beroepsprocedure voor het bestemmingsplan. Dit betekent dat tegen het B&W-besluit over hogere grenswaarden pas beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Borculo, FrieslandCampina Domo 2013' heeft vastgesteld. De gemeenteraad neemt hierover op 25 juni 2013 een besluit.

De Wet geluidhinder biedt de gemeente de mogelijkheid hogere grenswaarden vast te stellen. Wel zal de gemeente moeten onderzoeken of de geluidbelasting in de woningen onder de norm blijft waarbij zo nodig door de gemeente isolerende maatregelen moeten worden genomen. Dit verplichte onderzoek in opdracht van de gemeente Berkelland is in een afrondende fase.Ander nieuws