Header image

Voorbereidingsbesluit woonwijk Op de Bleek Eibergen

EIBERGEN - De gemeenteraad heeft besloten een voorbereidingsbesluit te nemen voor het woongebied Op de Bleek in Eibergen. Een voorbereidingsbesluit bevriest de geldende bouwmogelijkheden uit 2008. Na dit besluit kunnen nieuwe bouwaanvragen gedurende een jaar niet meer worden verleend. De reeds ingediende aanvragen worden alleen vergund als ze passen binnen het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Doel van de maatregelen is te voorkomen dat er teveel ongewenste nieuwbouw komt. Dat sluit aan op de inhoud van de Structuurvisie Wonen Eibergen 2015 die de gemeenteraad op 9 februari 2016 vaststelde.

 

In deze vastgestelde structuurvisie is opgenomen dat in totaal 122 woningen in deze wijk mogen worden gebouwd. Dit in plaats van de in 2008 oorspronkelijk geplande 230 woningen voor dit gebied. Voor deze wijziging is het nodig dat vanaf een jaar na de vaststelling een ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd waarin ruimte is voor de bouw van deze 122 woningen. Via een voorbereidingsbesluit geven we daar nu gehoor aan. Wethouder Patricia Hoytink: “Demografische ontwikkelingen maken het nodig het aantal nieuw te bouwen woningen te verminderen ten opzichte van het oorspronkelijke plan uit 2008. En daar wil onze gemeente zich sterk voor maken. Vandaar dat we nu deze keuze maken.”

 

Het afgelopen jaar heeft de ontwikkelaar van het gebied, Ter Steege uit Rijssen, gelegenheid gehad om op basis van het oorspronkelijke plan uit 2008 bouwvergunningen in te dienen. Op dit moment zijn 215 woningen in beeld, dat wil zeggen 95 woningen gebouwd, 5 woningen in aanbouw, voor 20 woningen vergunningen verleend en zijn voor 95 woningen aanvragen in behandeling.

Wethouder Patricia Hoytink: “Het college heeft aanvullend besloten dat de termijn waarbinnen gestart moet worden met nieuwbouw in Berkelland terug gaat naar de wettelijke termijn van 26 weken. Dit en het voorbereidingsbesluit geven ons handvatten om de nieuwbouw van Op de Bleek te beperken tot zo’n 120 woningen, passend bij de behoefte van Eibergen.”
Niet alleen de ontwikkelaar heeft bouwaanvragen in behandeling, ook enkele particulieren zijn daar bij betrokken. Wethouder Patricia Hoytink: “We begrijpen dat deze maatregelen voor hen gevolgen kan hebben. Daarom zorgen we als gemeente voor actieve informatie over deze wijzigingen in hun richting”.

 

Een voorbereidingsbesluit heeft slechts één jaar werking. Wethouder Patricia Hoytink: “Het is de bedoeling binnen dit jaar een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Daar gaan we als gemeente mee aan de slag. Daar zullen we ook de bewoners van Op de Bleek bij betrekken. Het is immers hun woongebied. Bovendien is het in ieders belang dat de wijk straks hoe dan ook een afgerond karakter heeft en een fijn woongebied oplevert”.Ander nieuws