Header image

Uitvoering Wmo en Jeugdwet in Berkelland

BERKELLAND - De vijfde voortgangsrapportage van het 3D Monitoringsplan geeft inzicht in trends en cijfers over de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet. Zo zien we dat de vergrijzing en ontgroening in Berkelland in 2017 doorzet, maar dat de zorgvraag qua omvang stabiliseert en tegelijkertijd lichtelijk intensiveert (door bijvoorbeeld de verschuiving van huishoudelijke hulp naar begeleiding). Financieel komt de gemeente in 2017 uit met de middelen die we vanuit het Rijk hebben gekregen.

Wethouder Van Haaren: “Het einde van 2017 komt in zicht. Uit deze vijfde voortgangsrapportage blijkt dat we ook dit jaar grip hebben kunnen houden op de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet. In 2018 gaan wij voortvarend aan de slag met het nieuwe beleidskader, uitvoeringsprogramma en het daaraan gekoppelde ontwikkelbudget. We zetten hiermee volop de transformatie door.”

Enkele highlights uit de vijfde voortgangsrapportage:

Cliënttevredenheid

In regionaal verband is de klanttevredenheid/klantervaringen onderzocht van inwoners die in het jaar 2016 ondersteuning hebben gekregen. Er zijn vragen gesteld over het contact met de aanbieder, de kwaliteit van de ondersteuning en wat de ondersteuning opgeleverd heeft. Het overgrote deel van de cliënten blijkt positief te zijn over de geboden zorg en ondersteuning (Wmo en Jeugd). De resultaten over de kwaliteit van de ondersteuning zijn in 2016 vergelijkbaar met 2015. Op het gebied van contact met de inwoners zijn de resultaten aanzienlijk verbeterd ten opzichte van de resultaten van 2015. De snelheid waarmee een inwoner geholpen wordt is gestegen van 57,1% in 2015 naar 74% in 2016.

Bezwaren

In 2017 zijn er tot medio oktober 9 Wmo-bezwaarschriften ingediend en 0 Jeugdwet –bezwaarschriften. Deze bezwaarschriften zijn in behandeling genomen door de bezwaarschriftencommissie; de gemeente zet bij een bezwaar van een inwoner in op mediation. Eén bezwaarschrift heeft tot een rechtszaak geleid; deze is op dit moment aanhangig.

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) vouchers

De HHT-regeling houdt in dat cliënten/inwoners voor 5 euro (wordt in 2018 € 6,40) een voucher kunnen kopen waarmee zij een uur huishoudelijk hulp kunnen inkopen met een waarde van 22 euro. In Berkelland is de HHT-regeling een succes; gelijktijdig zien wij de geïndiceerde huishoudelijke hulp verhoudingsgewijs teruglopen. Tussen half september en eind september is de gemeente Berkelland door het geraamde budget van de 17.000 vouchers heen geraakt. Vooruitlopend op besluitvorming over de voortzetting van de HHT-regeling in 2018 kan de regeling tot eind 2017 doorlopen en daarmee wordt een overschrijding van het aanvankelijk geraamde budget geaccepteerd.

Mantelzorgwaardering

Ook in 2017 konden mantelzorgontvangers een aanvraag doen voor de waardering van  € 100,-. De mantelzorgontvanger kan deze verdelen over de mensen die mantelzorg bieden. Deze aanvragen kunnen sinds dit jaar zowel telefonisch als online worden ingediend. Daarbij is het vanaf dit jaar mogelijk om de aanvragen het hele jaar in te dienen. Voorheen was dit beperkt tot een aantal maanden. Tot medio oktober hebben 486 mantelzorgontvangers een aanvraag ingediend. Dit jaar was de mantelzorg-verwendag in Ruurlo en was er keuze uit verschillende activiteiten zoals een verwenarrangement in de Tapperij en een bezoek aan Museum More. In totaal waren 68 mantelzorgers aanwezig op de verwendag.

Verwacht financieel resultaat 2017

Op basis van prognoses verwachten we op het gebied van Wmo en Jeugdwet over 2017 een positief financieel resultaat van circa € 850.000,-. De gemeente Berkelland voert nog steeds de nieuwe Wmo- en Jeugdtaken uit binnen het door het Rijk daarvoor beschikbaar gestelde budget. In 2018 en verder wordt dit wat lastiger vanwege tariefstijgingen in de dienstverlening en de gevolgen van het regeerakkoord (bijvoorbeeld het voornemen om een abonnementstarief Wmo in te voeren).Ander nieuws