Header image

Subsidie om energie te besparen of duurzaam op te wekken

Buurten, wijken, verenigingen, stichtingen, maatschappelijke instellingen, netwerken, groepen inwoners en bedrijven kunnen subsidie vragen voor concrete plannen die leiden tot energiebesparing en/of duurzame energieopwekking. Het moet gaan om een gezamenlijk initiatief. Per initiatief wordt maximaal 50% van de kosten gesubsidieerd tot een maximum van 10.000 euro. In totaal is er 150.000 euro beschikbaar. Als initiatiefnemer moet u dus ook zelf investeren.

Wethouder Joke Pot: “De gemeente Berkelland kan initiatieven ook anders dan financieel ondersteunen. We kunnen bijvoorbeeld helpen met denkkracht, materiaal, regelruimte en communicatie of verbindingen leggen met andere partijen of initiatieven.”

Overleg in vroeg stadium

We willen graag in een vroeg stadium met initiatiefnemers overleggen. Om bijvoorbeeld duidelijk te krijgen wat er nog nodig is om voor subsidie in aanmerking te komen. En ook waar de gemeente kan helpen. De subsidieaanvraag is dan het sluitstuk in een traject van overleg, advies en afstemming.

Voorbeelden

Voorbeelden van maatregelen voor energiebesparing en energieopwekking zijn kleine en middelgrote windturbines, zonnedaken, zon- grondopstellingen, bijbehorende energieopslag, biomassa-(verbrandings)installaties, restwarmteprojecten, aardwarmte, warmtepompen, zonneboilers, LED verlichting en isolatie.

Energieneutraal in 2030

De gemeente Berkelalnd wil in 2030 energieneutraal zijn. Om dat doel te bereiken zijn we afhankelijk van initiatieven vanuit de samenleving. De gemeente wil die initiatieven graag ondersteunen en stimuleren.

Contact

Hebt u een idee, een plan? Neem dan contact op met projectleider Carlos Huijser, telefoon 0545-250 250.Ander nieuws