Header image

Risico biogasfabriek Hofskamp véél groter dan voorzien

VARSSEVELD - Tijdens een bijeenkomst op 17 juni van een grote groep omwonenden/bezwaarmakers tegen de komst van de mestverwerkingsinstallatie van de Biogasvereniging Achterhoek (BVA) op bedrijventerrein de Hofskamp te Varsseveld bleek dat het besluit van de gemeente Oude IJsselstreek om de installatie te faciliteren is gebaseerd op onjuiste/onvolledige informatie.

Mogelijk is dit aanleiding voor de gemeente om haar standpunt te wijzigen om zo haar burgers en bedrijven de bescherming te bieden die ze verdienen.

Het indienen van zienswijzen (bezwaar) en vervolgens het opvragen van aanvullende gegevens hebben stukken boven tafel gebracht waarover de gemeente niet beschikte tijdens het besluit om de komst van de mestvergistingsinstallatatie van de BVA te accepteren. In een wel aanwezige risico analyse bleek dat er weinig tot geen risico’s te verwachten zijn. Echter uit de later boven tafel gekomen stukken blijkt dat er bij calamiteiten aanzienlijke risico’s te verwachten zijn.

De Brandweer somt een aantal belangrijke risico punten op. Zo merkt de Brandweer terecht op dat er geen tankputten zijn voorzien en dat ingeval van tankbreuk een gebied van 23 hectare onder de mest kan komen te zitten. De Brandweer heeft niet de middelen om dit te voorkomen.

Uit de tabel op pagina 6 van het brandweeradvies blijkt dat de AGW (onherstelbare gezondheidseffecten, zie definitie op pagina 7 van het advies van de Brandweer) van H2S en THT respectievelijk 800 en 2400 m bedragen (dus tot en met Den Es en De Brie) terwijl de woonkern op ongeveer 500 m afstand begint. Ook merkt de Brandweer op dat het falen van de installatie tot "lokale ontwrichting" zal kunnen leiden.

Door de veel grotere te verwachten effecten zijn ook veel meer burgers en bedrijven belanghebbenden in de procedure. Vanwege het niet betrekken van de later gekomen stukken kunnen belanghebbenden die geen bezwaar hebben gemaakt (geen zienswijzen hebben ingediend) nu alsnog in beroep tegen de komst van de mestvergistingsinstallatie.

Het bureau MOB had in een eerder stadium een Wob-verzoek ingediend om alle adviezen te achterhalen. Een aantal adviezen werd overlegd. Echter, de provincie/ODA heeft het advies van de brandweer "onder de pet" gehouden.

De Inspectie Leefomgeving blijkt ook nog een advies te hebben uitgebracht waarin de inspectie opmerkt dat de Omgevingsdienst kennelijk vergeten is om tijdig advies te vragen.Ander nieuws