Header image

Kiezerspas of volmacht bij verkiezingen op 17 maart

ACHTERHOEK - Bij de Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart 2017 kunt u uw stem op verschillende manieren uitbrengen in elk willekeurig stembureau in Nederland. In dit artikel leest u hoe u dat kunt regelen.
 

Schriftelijke aanvraag

 1. Bij de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
 2. Het verzoekschrift, en de stempas (indien al verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 10 maart 2017 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 30 januari 2017 als kiezer is geregistreerd.
 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
 4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Mondelinge aanvraag

 1. De kiezer moet hiervoor, na ontvangst van de stempas, uiterlijk op dinsdag 14 maart 2017, 12.00 uur de stempas overleggen bij de gemeente van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 30 januari 2017 als kiezer is geregistreerd.
 2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
 3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Stemmen bij volmacht

Bij de verkiezingen van de Tweede Kamer is het een kiezer toegestaan om te stemmen bij volmacht. Dat kan met een volmachtbewijs of stempas of kiezerspas. U kunt dat op de volgende manieren regelen

Machtiging door schriftelijke aanvraag volmachtbewijs

 1. Bij de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 10 maart 2017 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 30 januari 2017 als kiezer is geregistreerd.
 3. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of door de kiezer aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen.
 4. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 30 januari 2017 als kiezer zijn geregistreerd.
 5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 6. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

Machtiging door overdracht van de stempas of kiezerspas

 1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 2. De kiezer tekent daarvoor het formulier dat voorkomt op de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.
 4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.
 6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Maximaal twee volmachten

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.Ander nieuws